Algemene voorwaarden De Heeren van Vonder

De algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma De Heeren van Vonder, in deze voorwaarden verder te noemen “DHvV”, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan de Stratumsedijk 27. Versie: januari 2014

Artikel 1: Definities

1.1 DHvV: de partij die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van opdrachtgevers werkzaamheden uitvoert en/of de werkzaamheden uitbesteed aan derde(n).

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden door DhvV werkzaamheden (ontwerpen, reclame, concepten etc) of andere diensten worden verricht en/of met wie DHvV in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DHvV en opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en te verrichten diensten van DHvV, strekkende tot het verrichten van reclame, concept, en andere reclamewerkzaamheden in de breedste zin van het woord en/of andere diensten in de reclamebranche.

2.2 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn nimmer van toepassing op overeenkomsten tussen DHvV en haar opdrachtgever. Voor zover de algemene voorwaarden van de opdrachtgever met instemming van DHvV van toepassing worden verklaard, prevaleren de bepalingen in deze algemene voorwaarden ingeval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van opdrachtgever.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DHvV en haar opdrachtgever in overleg treden over een oplossing, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbieding en totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van DHvV zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij schriftelijk anders is vermeld. DHvV kan haar aanbiedingen steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.

3.2 Nadat door DHvV de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging mag DHvV er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging DHvV door middel van een aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.

3.3 Uitsluitend de voorwaarden gesteld op de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 DHvV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De overeenkomst betreft een inspanningsverplichting aan de zijde van DHvV.

4.2 Het staat DHvV vrij een gedeelte van de opdracht/overeenkomst, indien dit vereist is, door derde(n) te laten uitvoeren.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens, logo’s, etc. waarvan DHvV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DHvV worden verstrekt. Indien voor de nakoming van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DHvV worden verstrekt, heeft DHvV het recht de overeenkomst, althans de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst/opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan DHvV de uitvoering van de onderdelen die tot aan een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of dat gedeelte van de overeengekomen prijs heeft voldaan.

Artikel 5: Prijs

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 De kosten van de levering (waaronder onder andere begrepen de kosten van weging en telling, kosten van overpakken) komen ten laste van de opdrachtgever.

5.3 DHvV kan bij een levering die uit gedeelten bestaat, bij elke deellevering factureren.

5.4 DHvV is bevoegd om voorafgaand aan een overeenkomst/opdracht vooruitbetaling van het geoffreerde bedrag of een deel daarvan te verlangen.

Artikel 6: Prijswijziging(en)

6.1 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst/opdracht een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van DHvV, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO dan wel als gevolg van wetten, besluit of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de prijs plaats kunnen vinden. DHvV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de inhoud van de opdracht door een instructie van de opdrachtgever wijzigt of als gevolg van extra werkzaamheden door toe toen van de opdrachtgever.

Artikel 7: Betalingstermijn

7.1 Facturering geschiedt zoals in de offerte aangegeven danwel aan het einde van de opdracht, danwel in (maandelijks) delen of (deels) in vooruitbetaling.

7.2 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de facturen is de opdrachtgever direct zonder dat een ingebrekestelling is vereist vanaf de vervaldatum van de facturen (14 dagen na de factuurdatum) in verzuim en maakt DHvV aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) over het verschuldigde bedrag tot de datum van algehele voldoening.

7.4 Betaling dient zonder verrekening, korting en/of opschorting plaats te vinden.

7.5 Alle kosten verbonden aan het bewaren van de rechten van DHvV, voortvloeiende uit de overeenkomst c.q. opdracht, waaronder begrepen ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de staffel van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende besluit.

7.6 DHvV kan haar vordering uit hoofde van de overeenkomst overdragen aan haar kredietverzekeraar, in welk geval de kredietverzekeraar belast zal worden met het innen van de openstaande vordering(en).

7.7 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde kosten en rente en tenslotte op de opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien de opdrachtgever een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

Artikel 9: Levering

9.1 DHvV spant zich in om conform de in de overeenkomst vastgestelde termijnen te leveren conform de overeenkomst en de daarin vastgestelde hoeveelheden en kwaliteit.

9.2 De overeengekomen leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven en derhalve, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet bindend.

9.3 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door DHvV te leveren zaken. De opdrachtgever is terstond in verzuim en schadeplichtig indien hij niet aan deze verplichting voldoet.

9.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten wegens nietmeewerken aan levering, waaronder meer begrepen vracht- en opslagkosten.

9.5 De overschrijding van de leveringstermijnen kunnen in beginsel niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden, noch tot opschorting van de betalingsverplichting door de opdrachtgever. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever aan DHvV bij aangetekend schrijven een redelijke termijn verlenen om alsnog aan haar verplichting te voldoen.

9.6 De leveringen geschieden normaliter af fabriek, waarbij de opdrachtgever de zaken dient af te halen. Indien de zaken bij deopdrachtgever worden afgeleverd, dan dient de opdrachtgever de kosten van het transport te voldoen.

Artikel 10: Drukproeven

10.1 De door DHvV op verzoek van de opdrachtgever vervaardigdedrukproef wordt in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 DHvV zal eerst tot verdere verwerking (reproductie) van een drukproef overgaan, nadat de opdrachtgever zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de drukproef.

Artikel 11: Reclame

11.1 Reclames met betrekking tot de hoogte van het door DHvVgefactureerde bedrag dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijkkenbaar gemaakt te worden. Reclames dienen gespecificeerd te zijn. De opdrachtgever dient aan te geven tot welk bedrag en om welke reden de factuur betwist wordt. Reclames ontvangen na verval van de 8-dagentermijn alsmede onvoldoende gespecificeerde reclames worden door DHvV niet in behandeling genomen en laten derhalve de verplichting van opdrachtgever om het volledige factuurbedrag binnen de overeengekomen termijn te voldoen onverlet.

11.2 De opdrachtgever is verplicht de door DHvV geleverde zaken direct na ontvangst te keuren en te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid en/ of hoedanigheid van de zaken en transportschade, alsmede andere zichtbare gebreken, dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering aan DHvV te melden, één en ander op straffe van verval van recht tot het vorderen van nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding.

11.3 Bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare gebreken van de afgeleverde zaken is de opdrachtgever verplicht DHvV hiervan binnen 8 dagen nadat het gebrek werd ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, aan DHvV mede te delen, onder opgaaf van de aard en het aantal van de gebreken c.q. tekortkomingen op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinden en/ of schadevergoeding.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Indien DHvV zaken aan de opdrachtgever verkoopt en levert, zoals onder andere drukwerk, boeken, folders, brochure etc., wordt de opdrachtgever slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door DHvV geleverde zaken. DHvV behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor, tot op het moment van volledige voldoening van al hetgeen DHvV ter zake van de opdrachtgever te vorderen heeft, daaronder begrepen vorderingen ter zake van buitengerechtelijke incassokosten, boetes en rente.

12.2 Zolang integrale voldoening van de voorbedoelde vordering niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet bevoegd of gerechtigd de geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van DHvV rust – anders dan in de gebruikelijke uitoefening van zijn beroep of bedrijf – buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden of met enig ander recht te bezwaren.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van DHvV of haarpersoneel is DHvV nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders of gederfde winst.

13.2 Indien en voor zover DHvV voor enige schade aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van DHvV per gebeurtenis wordt uitgekeerd. De opdrachtgever wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.

13.3 De opdrachtgever vrijwaart DHvV voor de aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 14: In bewaring genomen zaken

14.1 DHvV zal de zorg van een goed bewaarder betrachten ten aanzien van de door de opdrachtgever aan DHvV ter beschikking gestelde zaken.

14.2 Opdrachtgever draagt tijdens de bewaring onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, alle risico’s ten aanzien van de in bewaring gegeven zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

14.3 De opdrachtgever dient van de in bewaring gegeven zaken een duplicaat onder zich te houden, voor het geval de zaken verloren gaan of niet meer gebruikt kunnen worden.

14.4 De opdrachtgever vrijwaart DHvV voor alle aanspraken met betrekking tot de in bewaringgenomen zaken.

Artikel 15: Intellectueel eigendom/ auteursrechtelijk beschermd materiaal

15.1 De opdrachtgever garandeert dat de door haar ter beschikking te stellen zaken, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht en/of auteursrecht van derde(n). Opdrachtgever vrijwaart DHvV ten aanzien van elke aanspraak uit schadevergoeding of welke vordering dan ook die een derde instelt tegen DHvV.

15.2 Indien een derde zich op een intellectueel eigendomsrecht en/ of auteursrecht beroept, dan is DHvV gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk vast staat wie rechthebbende is.

15.3 DHvV blijft steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals kopij, modellen, concepten, ontwerpen, werktekeningen, ontwerptekening, informatiedragers, bronbestanden, databestanden, websites, fotografische opnamen, films en soortelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de betreffende werkzaamheden als afzonderlijke post op de factuur staan vermeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.4 DHvV is en blijft volledig gerechtigd van de door hem of door hem ingeschakelde derde(n) vervaardigde zaken. De door DHvV geleverde zaken mogen daarom niet zonder diens schriftelijke toestemming verveelvoudigd of gepubliceerd te worden, ongeacht of deze door enig intellectueel eigendom of auteursrecht beschermd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.5 De opdrachtgever verkrijgt na levering door DHvV het nietexclusieve recht tot gebruik van de door DHvV of de door haar ingeschakelde derde(n) vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912. Het recht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

15.6 DHvV gebruikt soms auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals foto’s, film of muziek. De opdrachtgever is dan altijd zelf verantwoordelijk voor het afrekenen van de rechten voor het gebruik van het auteursrechtelijk beschermd materiaal. DHvV kan door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat de rechten over het auteursrechtelijk beschermd werk niet zijn voldaan. De opdrachtgever vrijwaart DHvV onvoorwaardelijk, indien de opdrachtgever wordt aangesproken voor materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is of blijkt te zijn.

Artikel 16: Eigendom zaken in het kader van opdracht vervaardigd

16.1 De zaken, waaronder onder andere begrepen concepten, ontwerpen, tekeningen, modellen, werktekeningen, websites informatiedragers, databestanden, bronbestanden, fotografische opnamen, films, etc. die in het kader van de opdracht door DHvV zijn vervaardigd blijven eigendom van DHvV, ook als deze op een aparte post op de factuur zijn vermeld.

16.2 DHvV is slechts gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16.3 Het auteursrecht op concepten voor een project en de daarbij behorende ontwerpen berusten bij DHvV. Het auteursrecht op rapporten en andere in het kader van in het project opgestelde stukken ligt bij DHvV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 17: Geheimhouding

17.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18: Naamsvermelding

18.1 DHvV is te allen tijde gerechtigd om het ontwerpproduct te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in de colofon van een publicatie of van een aankondiging, rol of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van DHvV openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als DHvV dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen of openbaar te maken werk voorzien van een symbool “®” met de naam “De Heeren van Vonder” en het jaar van de eerste openbaarmaking, of het symbool “®” met hetzij het jaar van het Internationaal Depot en de naam van “De Heeren van Vonder/de depothouder”, hetzij het nummer van het Internationaal Depot.

18.2 DHvV is gerechtigd het ontwerpproduct op te nemen in haar referentielijst en te gebruiken voor publicitaire doeleinden, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 19: Overmacht

19.1 Indien de overeenkomst/opdracht door overmacht niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de prijs.

19.2 Indien de overmachttoestand langer duurt dan drie maanden, dan is de opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 20: Ontbinding overeenkomst

20.1 Opzegging/beëindiging van de overeenkomst kan slechts per aangetekend schrijven geschieden. Bij opzegging/beëindiging van de overeenkomst dient door partijen een opzegtermijn in acht genomen te worden van tenminste twee weken.

20.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, geheel of gedeeltelijk ontbinden op het moment dat sprake is:
– van een tekortkoming van de opdrachtgever van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
– van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of liquidatie van één van de partijen;
– van een executoriaal beslag dat is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever.

20.3 Ingeval van ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zal al hetgeen de opdrachtgever aan DHvV verschuldigd is terstond volledig opeisbaar zijn, onverminderd het recht van DHvV op een volledige schadevergoeding.

Artikel 21: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

21.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met DHvV zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, één en ander met in achtneming van de bevoegdheid van de kamer van kantonzaken.

Artikel 22: Slotbepalingen

22.1 DHvV is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door DHvV aangekondigde tijdstip. DHvV zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever toezenden.

22.1 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandeling, waarbij het doel en de strekking van het buiten werking gestelde beding zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.


De Heeren van Vonder maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten